Begeleiding, ondersteuning en plusactiviteiten

We bieden jou (extra) begeleiding wanneer dat nodig is.

Scroll naar beneden voor meer informatie over: coach, decaan, opvang bij lesuitval, plusactiviteiten, peertutors, dyslexie, leerkring huiswerkbegeleiding, OKé coach, vertrouwenspersoon en zorgcoördinator.

Coach

Alle leerlingen bij ons op school hebben een coach. De coach is heel belangrijk en hier kun je altijd bij terecht. Hij of zij houdt in de gaten of jij het naar je zin hebt in de klas en op school. Daarnaast helpt de coach jou bij het 'leren leren'. Samen met jouw ouder(s)/verzorger(s) word je door jouw coach geholpen bij jouw didactische ontwikkeling. De planner, die we gebruiken, kan je hier erg bij helpen. Gedurende het schooljaar zijn er een aantal leerling-ouder-coach gesprekken. Tijdens deze gesprekken vertel jij, samen met je coach, over jouw ontwikkelingen en jouw prestaties.

Decaan

Een decaan begeleidt leerlingen bij het kiezen van hun profiel en vervolgopleiding. De decaan stemt het programma af op de specifieke behoeften van de leerlingen.

Het decanaat van het Insula College, locatie Halmaheiraplein, staat voor:

  • Intensieve en individuele begeleiding bij het maken van de profielkeuze.
  • Het stimuleren van het bezoeken van open dagen, proefstuderen en meelopen.
  • Samenwerking met het Hoger Onderwijs in de regio.
  • Excursies naar hbo’s en universiteiten in de regio en hbo en universiteit de school binnen halen.

De decaan voor de havo: mw. W.H. Hoogland

De decaan voor het vwo: drs D. Moolenaar

Opvang bij lesuitval

Het uitgangspunt bij ons op school is dat het leren niet stopt wanneer een docent een keer afwezig is. Indien mogelijk word je opgevangen en ga je onder begeleiding verder met jouw schoolwerk. En mocht dit een keer niet lukken, dan zijn er volop mogelijkheden om zelfstandig verder te gaan.

Plusactiviteiten

PLATO (Pientere Leerlingen Aanzetten Tot Onderzoek)

Bij PLATO krijg je de gelegenheid een activiteit te doen onder schooltijd. Dit kun je doen in elke klas. Je maakt zelf een plan met je PLATO-begeleider.

Contactpersoon: mw. E.M. Alblas-Rienks

Peertutors

Peertutors...

zijn leerlingen vanaf klas 3 die aan andere leerlingen bijles geven en/of begeleiden bij onder meer opdrachten, huiswerk en plannen. 

Als je zelf bijles wilt volgen...

dan koop je een strippenkaart van € 25,-. Deze geeft recht op tien keer één uur begeleiding. Let op: er moeten wel voldoende peertutors beschikbaar zijn. De gelden die binnenkomen zijn bestemd voor een goed doel: het opvangen van straatkinderen in een weeshuis in Goma, Oost-Congo. Dit weeshuis is opgezet door een oud-leerling van onze school.

Contactpersoon: mw. E.M. Alblas-Rienks

Dyslexie

Wij ondersteunen dyslectische leerlingen zo optimaal mogelijk.

Dit gebeurt in nauw overleg met de leerling en zijn ouder(s)/verzorger(s).

In de brugklas worden alle leerlingen gescreend. Op basis van de uitkomsten van deze screening wordt besproken wat er verder nodig is voor optimale begeleiding.

Contactpersonen: dhr. P. Mol en mw. E. Kolsters

Leerkring Huiswerkbegeleiding

'Leerkring Huiswerkbegeleiding' begeleidt leerlingen met het maken en leren van hun huiswerk. Leerkring verzorgt deze begeleiding op onze locatie, elke middag vanaf 15:15 uur. De kosten voor deze begeleiding voor minimaal drie dagen per week: € 215,-- per maand.

Meer informatie: info@leerkring.com

OK-coach

Soms lopen zaken niet zoals je het zelf graag zou willen. Misschien lukt het je niet om in je eentje uit een vervelende situatie te komen of gaat het niet lekker op school. De OK-coach kan met je meedenken, je adviseren en je leren omgaan met dingen die jij lastig vindt.

De OK-coach gaat zorgvuldig om met wat jij vertelt. Als ze anderen, bijvoorbeeld je ouder(s) of iemand van school, bij de gesprekken betrekt, gebeurt dat altijd in overleg met jou. 

Je kunt zelf bij de OK-coach binnenlopen of een afspraak maken per mail of telefoon. De zorgcoördinator of de coach kan jou ook aanmelden of verwijzen naar de OK-coach.

Contactpersoon OK-coach: mw. W. van Dijk

Vertrouwenspersoon

Op het Insula College vinden we het belangrijk om te zorgen voor een veilig leef– en werkklimaat, waarin respectvol met elkaar omgaan heel gewoon is. Binnen de school verwachten wij dat iedereen zijn steentje hieraan bijdraagt.

Ongewenste aandacht (al dan niet seksueel getint) van volwassenen en jongeren in de vorm van woorden, aanrakingen en gedragingen die vervelend zijn, horen bij ons op school en ook elders niet thuis! Dit geldt ook voor pesten en discriminatie. Toch kan dit op onze school voorkomen.

Als een leerling of een medewerker van de school met ongewenst gedrag wordt geconfronteerd, kan hij een beroep doen op onze vertrouwenspersoon mw. W.H. Hoogland

In de digitale folder 'Hoezo Intiem' staat meer informatie met contactgegevens.

Zorgcoördinator

Als docenten stoornissen of belemmeringen signaleren, geven zij deze signalen door aan de mentor. Indien nodig of wenselijk neemt de coach contact op met de zorgcoördinator. Deze stelt samen met de coach een actieplan op dat met de ouders besproken wordt.

De zorgcoördinatoren zijn: 

mw. drs. E.D. Visser-Bakker

mw. I. van der Noll (alleen onderbouw)