Resultaten en de verslaglegging

Op de website 'Scholen op de kaart' vindt u overzichten van onze resultaten.


U vindt daar:


  • Schooladvies en plaatsing
  • Doorstroom binnen de school
  • Examencijfers
  • Slaagpercentage
  • Doorstroom naar vervolgonderwijs


Het percentage leerlingen dat in de cursus 2018-2019 de school verlaten heeft zonder diploma bedraagt 1,4 %.

Toetsing

Wat leerlingen leren, moet getoetst en gewaardeerd worden. Dat kan op vele manieren plaatsvinden: mondelinge en schriftelijke overhoringen, proefwerken, practica, spreekbeurten, praktische opdrachten. Toetsing gebeurt in de onder- en bovenbouw tijdens de lessen en toetsweken.  

Rapporten

Ouders hebben via een eigen inlogcode toegang tot de cijfers van hun kind in SOMToday. Zij kunnen dus per dag de resultaten volgen. Het eindrapport wordt als papieren document aan het einde van het schooljaar bij de rapportuitreiking aan de leerlingen door de mentor uitgereikt.

Bevorderingscriteria

Bevorderingscriteria voor klas 2 t/m 5. In de brugklas is een determinatieregeling van kracht. Voor de eindexamenklassen geldt de wettelijke slaag/zakregeling. Bij de besluitvorming over de overgang wordt steeds uitgegaan van de afgeronde jaarcijfers op het eindrapport. 

Leerlingbespreking

De resultaten van de leerlingen en andere zaken, die het welzijn van de leerlingen individueel of in klassenverband raken, komen aan de orde tijdens leerlingbesprekingen. Indien nodig wordt contact met thuis opgenomen.

Extra ondersteuning

Als de resultaten van een leerling achterblijven bij de verwachting, hebben wij verschillende mogelijkheden voor extra ondersteuning:


  • Bijles door peertutoren.
  • Bijles op school via Leerkring Huiswerkbegeleiding Dordrecht.


Op schooldagen zijn de studieruimtes op school de hele dag door leerlingen te gebruiken.

Zie ook de pagina Leerlingbegeleiding.