Praktische zaken

Schoolregels

Absentie

Ziekmelden

Wanneer een leerling door ziekte de lessen niet kan bijwonen, melden de ouders dit bij voorkeur vóór 8.20 uur aan de telefonist(e). Bij ziekte uw zoon/dochter dagelijks afmelden.


Tijdens toetsweken (en overige toetsmomenten) van de bovenbouwklassen nemen de ouders direct contact op met de teamleider van hun kind en geven elke dag tijdens de toetsweek door of hun kind nog ziek is. 


Ziek naar huis

Als een leerling zich tijdens schooltijd niet goed voelt, mag hij naar huis gaan, als hij zich heeft afgemeld, bij de daartoe aangewezen functionaris. Deze neemt contact op met het thuisfront. De school dient daarom over telefoonnummers te beschikken waarop een van de ouders altijd bereikbaar is.


Dokters- of tandartsbezoek

Als een leerling door bezoek aan een tandarts/dokter niet op tijd kan zijn, overhandigt hij daarvoor bij de daartoe aangewezen functionaris een schriftelijk bewijs van de ouders voordat hij naar de lessen gaat. Als een leerling voor bezoek aan een tandarts/dokter de school tijdens de lessen moet verlaten, dient dat één dag van tevoren gemeld te worden bij diezelfde functionaris onder overlegging van een schriftelijk bewijs van de ouders.


Andere reden voor verzuim

Wie om een andere reden dan hierboven genoemd een of meer lessen moet verzuimen, vraagt dit ruim van tevoren aan via het formulier 'Vrijstelling geregeld schoolbezoek' (verkrijgbaar bij de receptie) bij de verzuimcoördinator.


Spijbelgedrag en te laat komen

De school neemt contact op met Bureau Leerplicht bij spijbelgedrag en te laat komen. Na zeven keer te laat komen krijgen de leerling en de ouders een waarschuwing, na tien keer te laat komen volgt een melding naar Bureau Leerplicht. Na drie keer spijbelen krijgen de leerling en de ouders een waarschuwing, na vijf keer spijbelen volgt een melding naar Bureau Leerplicht.

Aanvang van de lessen

Wanneer de les begint, dienen de leerlingen op dat tijdstip in het lokaal aanwezig te zijn. Wie te laat op school of in de les komt, wordt genoteerd door de docent en dient zich zonder verdere waarschuwing de volgende lesdag om 7.50 uur te melden bij de receptiebalie.


Pauzes

Tijdens pauzes verblijven leerlingen alleen op de daarvoor aangewezen plaatsen in of om het schoolgebouw.

Fietsen en brommers

Fietsen en brommers worden op het schoolterrein geplaatst op de daartoe aangewezen plaatsen. Zij moeten op slot staan. De fietsenstalling voor personeel is geen verblijfplaats voor leerlingen.

Overige schoolregels

Schoolfoto's

Foto's van leerlingen

De foto's van leerlingen op de website, in de schoolgids en op onze facebookpagina zijn geplaatst met toestemming van de ouders.

Alle ouders krijgen een toestemmingsformulier waarop zij aan kunnen geven op welke kanalen wij foto's van hun kind(eren) en groepsfoto's met daarop hun kind(eren), mogen plaatsen.

Als u als ouder geen toestemming geeft worden er geen foto's van uw kind(eren) geplaatst.

Schoolfotograaf

Er worden portretfoto’s gemaakt door de schoolfotograaf. Daarnaast wordt een klassenfoto gemaakt. U ontvangt hierover tijdig bericht.

Zelf foto’s of filmpjes maken

Leerlingen van onze school mogen niet zonder toestemming van ouders in de klas of in de school worden gefilmd. Dit heeft te maken met de privacy van onze leerlingen. 

Filmen ter observatie

Als school filmen we soms in de groepen om leerling- en leerkrachtinteracties vast te leggen zodat deze met de betreffende leerkracht besproken kunnen worden. We gaan als school altijd vertrouwelijk met dit materiaal om en wanneer we een specifieke leerling met behulp van video willen observeren dan zullen we altijd toestemming van de betreffende ouder hiervoor vragen.

Schoolvakanties en vrije dagen

Verzekeringen en aansprakelijkheid

Ondanks de oplettendheid van ons personeel en de veiligheidsvoorzieningen in de school, is een ongeval niet uit te sluiten. Voor de school is dit reden om te zorgen voor een collectieve ongevallenverzekering.
Vanaf het begin van ieder schooljaar zijn alle ingeschreven leerlingen, leerkrachten, stagiaires en vrijwilligers van onze school verzekerd. De dekking hiervan is geldig op school, onderweg van en naar school (maximaal 1 uur) en tijdens alle schoolactiviteiten. Schade of ongeval dient zo spoedig mogelijk bij de directeur van de school te worden gemeld

Kluisjes en leerlingenpas

Kluisjes

In het gebouw zijn kluisjes aanwezig die voor € 10,50 per jaar verhuurd worden. Alle leerlingen zijn verplicht een kluisje te huren. De leerlingen kunnen hun kluisje elektronisch openen met hun schoolpas en met de speciale app op de smartphone. De school is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en schade aan eigendommen van de leerlingen.

Leerlingenpas

Alle nieuwe leerlingen ontvangen uiterlijk in oktober eenmalig een leerlingenpas. Het betreft een elektronische leerlingenpas met daarop een beginsaldo voor het kopiëren en printen en eventuele betaling van boetegeld van de mediatheek. De kosten daarvan zijn

€ 5,00 inclusief beginsaldo (€ 2,50). 


Dit pasje moet op verzoek getoond worden bij allerlei activiteiten die door de school worden georganiseerd, zoals schoolavonden en bepaalde excursies. 


Daarnaast is het pasje toegangsbewijs respectievelijk identiteitsbewijs voor voorzieningen als mediatheek en stiltelokaal. De pas wordt ook gebruikt voor het openen van het persoonlijke kluisje. 

De schoolpas wordt slechts eenmaal verstrekt. 

Bij vervanging wordt € 7,50 in rekening gebracht voor administratie- en vervangingskosten.

Kluisjes en leerlingenpas

Tegemoetkoming scholieren

Leerlingen van 18 jaar of ouder die een opleiding doen in het voortgezet onderwijs of in het volwassenenonderwijs kunnen tegemoetkoming scholieren aanvragen. De tegemoetkoming scholieren is een geldbedrag, er hoort geen Studenten OV-chipkaart bij. Het is een bijdrage in de kosten voor bijvoorbeeld lesmateriaal, vervoer en eventueel lesgeld. De tegemoetkoming scholieren is een gift en geen lening. 


Voor vragen over de tegemoetkoming scholieren of de financiering van de studie na onze school in het MBO, het HBO of het WO kunt u terecht bij de decanen, bij de DUO Infolijn: (050) 599 77 55 en via www.duo.nl.


Ons uitgangspunt is dat alle leerlingen, ongeacht financiële mogelijkheden van thuis, kunnen meedoen.

Leerlingen die voor 1 maart van een cursusjaar onverhoopt de school verlaten, krijgen naar rato een deel van de rekening terug. Na 1 maart wordt niets meer gerestitueerd. Als er bij het verlaten van de school nog saldo op het pasje van een leerling staat, kan deze leerling op zijn of haar verzoek het geld terugkrijgen. Wordt het geld niet teruggevorderd, dan gaat het geld naar een goed doel.

Kostenoverzicht

De hier onder vermelde bedragen met betrekking tot excursies kunnen aan kleine wijzigingen onderhevig zijn. Mocht een excursie geen doorgang vinden en er ook geen alternatief aangeboden kunnen worden, dan zal het bedrag niet in rekening worden gebracht of worden gerestitueerd.

Leermiddelen

Ouders en leerlingen ontvangen vóór de zomervakantie de benodigde informatie over het bestellen van het boekenpakket.

Ouderbijdrage

Van de ouders wordt een vrijwillige ouderbijdrage van €16,50 per jaar per leerling gevraagd. Deze bijdrage wordt gebruikt als aanvullende financiering voor zaken waarvoor geen of te weinig subsidie wordt ontvangen.