Leerlingbegeleiding

Begeleiding vanaf de brugklas

De stap van het basis- naar het voortgezet onderwijs kan groot zijn. De begeleiding is om die reden intensiever in de brugklas dan in de hogere leerjaren. Om de aanstaande brugklassers te laten wennen wordt in juni alvast een kennismakings-middag georganiseerd en aan het begin van de cursus is er een introductieprogramma. 


De persoonlijke begeleiding richt zich op het welbevinden van de leerling, individueel en in de groep. De mentor houdt een aantal keer per jaar gesprekken met elke leerling en er zijn contacten met thuis, op de vaste spreekavonden of tussendoor. De mentor bespreekt vragen over studievaardigheden, zoals:

  • Hoe maak ik mijn huiswerk en wat is een huiswerkschema?
  • Hoe leer ik woordjes of formules? Hoe maak ik een samenvatting?


Ook sociale vaardigheden in de klas komen in een gesprek aan bod. Lessen mediawijsheid en computerwerken worden gegeven door onze eigen mediacoach tijdens mentorlessen en/of studievaardigheden.  

Keuzebegeleiding in de brugklas

Om de leerlingen te helpen bij het maken van een keuze voor de juiste richting na de brugklas (gymnasium, atheneum, havo of mavo) zijn er gesprekken met iedere leerling afzonderlijk. Vanaf half maart besteden we veel aandacht aan de keuzebegeleiding. De school geeft een voorlopig advies, waarover de ouders met de mentor kunnen spreken. Tegelijk met het eindrapport krijgen de ouders het eindbesluit.

Bijzondere begeleiding

Een aantal leerlingen heeft recht op bijzondere begeleiding. 


Vormen van zulke begeleiding zijn:

  • Begeleiding van leerlingen met faalangst.
  • Begeleiding van leerlingen met dyslexie. Er zijn leerlingen die een onvolledig woordbeeld hebben. Die zijn geholpen met extra hulp en soms met extra tijd bij een toets met veel leestijd. Om in aanmerking te komen voor deze faciliteiten is een officiële dyslexieverklaring nodig.
  • Begeleiding van hoogbegaafden. Er zijn ook leerlingen die meer en moeilijker dingen aankunnen. Dat kan een handicap zijn, als zij in de klas snel verveeld raken. Ook voor die groep maken we ruimte o.a. door het Plato-project.
  • In het kader van Peer Assisted Learning leiden we leerlingen op om bijles te geven aan medeleerlingen. Zowel deze peertutoren als hun pupillen leren ervan.

OK-coach

Op school is vanuit het sociaal wijkteam een OK-coach (Ouder-Kind coach) aanwezig. Deze coach biedt gerichte ondersteuning op het gebied van leerlingenzorg en verwijzing naar hulpverlening. De OK-coach geeft kortdurende begeleiding aan leerlingen en/of hun ouders wanneer er problemen zijn in de thuissituatie of op school.

Mocht dit niet voldoende zijn, dan bestaat de mogelijkheid van doorverwijzing. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. U kunt als ouders rechtstreeks contact opnemen met de OK-coach via de mail of telefoon zoals vermeld op de website van de school. Om te voorkomen dat sommige problemen verergeren, worden leerlingen met veel of meervoudige problemen besproken in het Ondersteuningsteam (OT). In dit team zitten de zorgcoördinatoren, de OK-coach, de jeugdarts, de consulent Dienst Gezondheid en Jeugd (Leerplicht) en eventueel een orthopedagoog. Het team stelt acties voor om het leren van de besproken leerlingen te verbeteren.