Onderwijs Halmaheiraplein (havo/vwo)

Oog voor verschillen en oog voor talent
Wij gaan uit van de verschillen tussen leerlingen en spreken ze aan op hun eigen talenten. We geven hiermee elke leerling een zingevend perspectief op de ontplooiing van die talenten binnen een professionele leeromgeving. 

Perspectiefgericht
Bij ons hebben leerlingen een kansrijke basis voor persoonlijke vorming en studie- en beroepsgerichte ontwikkeling. Ons doel is dat leerlingen een zelfstandige en verantwoordelijke plek in de samenleving innemen en in staat zijn het beste uit zichzelf te halen.

Scroll naar beneden en kom meer te weten over het onderwijs op onze locatie:

 • onze missie, visie en koers
 • onze pedagogische en didactische ambities
 • ons pedagogisch klimaat
 • de christelijke identititeit in de praktijk
 • de teamstructuur
 • havo, atheneum en gymnasium
 • de brugklassen
 • de onderbouw
 • de bovenbouw, de tweede fase
 • onderwijstijd
 • activiteiten
 • Angliaschool
 • mediatheek
 • absentiebeleid en aanvraag verlof

Onze missie: wie wij zijn en waarom we doen wat we doen

Wij willen een professionele leergemeenschap zijn waarin:

1. wij alle leerlingen leren hun talenten te ontdekken, te ontplooien en te benutten zodat ze verantwoordelijke, goed toegeruste en sociale mensen worden;

2. recht wordt gedaan aan verschillen;

3. de christelijke identiteit een zingevend perspectief biedt.

Onze visie: onze doelen, wat we willen en willen worden

Onze school ontwikkelt zich als een leergemeenschap waarin:

4. vakoverstijgende vaardigheden[1], naast de vakinhoudelijke vaardigheden, een belangrijke, geïntegreerde plek innemen;

5. leerlingen initiatief tonen en een actieve bijdrage leveren aan de school. Samen met de leraren maken zij de school tot een bruisende gemeenschap;

6. ruimte is voor keuzes, reflectie en ontwikkeling;

elke leraar met zijn of haar leerlingen de ambitie heeft om op of boven het landelijk gemiddelde te scoren.

7. elke leraar met zijn of haar leerlingen de ambitie heeft om op of boven het landelijk gemiddelde te scoren.

Onze koers: hoe we onze doelen willen bereiken

Wij streven onze doelen na door:

8. de organisatie en de structuur van de school aan te passen aan de onderwijsdoelen, met aandacht voor de belasting en belastbaarheid van leerlingen en leraren[1];

9. maatwerk te bieden[2];

10. de leerlingen uit te dagen en nieuwsgierig te maken;

11. de inzet van krachtige ICT-omgevingen in het leerproces.


[1] Het schoolgebouw staat voor leerlingen en medewerkers open van 8:00 tot 17:30 uur voor een afdoend en in vraag en aanbod uitgebalanceerd programma van leren, ontwikkeling, vorming, zelfwerken, interne en externe leeractiviteiten.

[2] Met behulp van een flexibele organisatie van onderwijs, op groeps- en individueel niveau.

Pedagogische en didactische ambities

We willen de zelfstandigheid en de autonomie van de leerlingen vergroten en hen leren om zelf verantwoordelijk te zijn voor hun leren.

We willen dit bereiken door te werken met:

- het bieden van maatwerk aan de leerlingen, dit betekent dat wij het leren gaan richten op de behoeften van de leerling

- werken met heldere leerdoelen en succescriteria (rubrics),

- formatief evalueren,

- zowel zelfstandig werken als klassikale lessen met afwisselende werkvormen,

- een structuur in het rooster en de organisatie van het leren die deze manier van werken maximaal ondersteunt.

Uitgangspunten voor ons pedagogisch klimaat

- Wij hebben vertrouwen in onze leerlingen.

- Wij hebben hoge positieve verwachtingen van onze leerlingen. We stimuleren hen om het beste uit zichzelf te halen.

- Wij bieden ruimte voor het leren van fouten. Wij begeleiden de leerlingen bij het vergroten van hun zelfinzicht en hun vertrouwen in eigen kunnen.

- Wij vinden het belangrijk dat wij onze leerlingen goed kennen. Als wij de leerlingen goed kennen en de leerlingen hun leraren goed kennen, kunnen zij van elkaar leren.

- Samen met onze leerlingen werken wij aan saamhorigheid en eenheid en maken wij van onze school een bruisende gemeenschap.

De christelijke identiteit
in de praktijk

De christelijke identiteit van onze school staat borg voor kennis en besef van de bron waaruit we onze inspiratie halen en voor de waarden en normen die ons vanuit bijbels perspectief worden aangereikt. De christelijke identiteit van onze school brengt ons in een open houding die grenzen stelt, ruimte biedt, helpt en ondersteunt, talenten zoekt en laat benutten en niemand uitsluit.

In de praktijk geven we aan deze identiteit onder andere uiting door de schooldagen te beginnen met een dagopening, al dan niet aan de hand van onze methode ‘Oase’. Verder geven we gestalte aan de identiteit door het vak godsdienst/levensbeschouwing in het lesprogramma en door de kerst- en paasvieringen, waarbij op een actieve wijze aandacht wordt gevraagd voor hulp aan mensen in beknellende situaties. Een voorbeeld van deze aandacht is ons doorlopend project ‘Leren voor leren’. Dat project zorgt voor financiële ondersteuning van het kinderproject PropRoots.

Teamstructuur

Onze afdelingen en leerjaren zijn verdeeld in kleine teams:

· Brugklas havo/atheneum en de klassen havo 2 en havo 3 vormen samen de havo- onderbouw. Deze afdeling staat onder leiding van de teamleider havo-onderbouw.

· Vwo-brugklas (atheneum/gymnasium), atheneum en gymnasium 2 en 3 vormen de vwo-onderbouw. Deze afdeling staat onder leiding van de teamleider vwo-onderbouw.

· Vwo 4, 5 en 6 vormen de afdeling vwo-bovenbouw. Deze afdeling staat onder leiding van de teamleider vwo-bovenbouw.

· Havo 4 en havo 5 vormen gezamenlijk de havo-bovenbouw Elk van deze jaarlagen is een eigen afdeling en staat onder leiding van een teamleider.


Voor de ouders is de mentor het eerste aanspreekpunt. Mocht het nodig zijn dat er contact gelegd wordt met een lid van de schoolleiding, dan kunt u bij de teamleider van de klas terecht.

Havo, atheneum en gymnasium

Op onze locatie kunnen leerlingen terecht voor havo, atheneum en gymnasium. Op onze website lees je over de profielen en de kenmerken van de opleidingen.

Brugklassen

De leerlingen worden afhankelijk van hun capaciteiten en basisschooladvies ingedeeld in de havo/atheneum, dan wel de vwo-brugklas. Er is een mogelijkheid om een sport- of kunstlijn te kiezen. Aan het eind van de eenjarige brugperiode stroomt elke brugklasleerling door naar een van de drie vervolgopleidingen: havo, atheneum of gymnasium. De leerlingen die naar klas 2 gaan, moeten uit de drie talen (Frans, Duits en Spaans) er twee kiezen. Engels is een verplicht vak.

Kenmerken onderbouw

Onze onderbouw voldoet aan de volgende basiskenmerken:

 • De leerling leer actief en zelfstandig.
 • De leerling leert samen met anderen.
 • De leerling leert in samenhang.
 • De leerling oriënteert zich op de mogelijkheden voor zijn verdere schoolloopbaan.
 • De leerling leert in een uitdagende en veilige leeromgeving.
 • De leerling leert in een doorlopende leerlijn.

Bovenbouw, de tweede fase

De doelstellingen van de tweede fase: 


 • Voortzetting van de brede algemene vorming. 
 • Goede voorbereiding op het vervolgonderwijs.
 • Het behalen van het havo- of vwo-diploma. 


Het onderwijs is ingericht volgens vier profielen. Een profiel omvat een breed samenhangend onderwijsprogramma dat voorbereidt op een groep van verwante opleidingen in het hoger onderwijs.

Activiteiten

Voor de ontplooiing van leerlingen is het van belang dat er naast de lessen andere activiteiten met een onderwijskundig en/of sociaal karakter zijn. Docenten organiseren dagexcursies om een aspect van hun vak te belichten. Bij Frans, Duits en Spaans zijn er talenreizen waarbij de leerlingen de opdracht hebben de vreemde taal met de mensen uit het land zelf te oefenen. 


Leerlingen van de 'Natuurprofielen' maken in verschillende leerjaren excursies naar diverse hogescholen en universiteiten.


Verder zijn onze leerlingen betrokken bij verschillende activiteiten: zij redigeren een schoolkrant, nemen deel aan vieringen, maken deel uit van de locatieraad en leerlingenraad en spreken daar mee over schoolzaken.

Anglia-school

De locatie Halmaheiraplein is Anglia-school. Interessant, omdat het Anglia Network Nederland examens Engels aanbiedt op verschillende niveaus. Het diploma geeft wereldwijd toegang tot hogescholen en universiteiten.

Mediatheek

Leerlingen werken op school voor een deel zelfstandig. Het zoeken naar en verwerken van informatie speelt een belangrijke rol. We beschikken over een mediatheek met een uitgebreide collectie naslagwerken en literatuur. De mediatheek kan gebruikt worden om zelfstandig te werken. De meeste boeken mogen op vertoon van de schoolpas worden geleend.

Absentiebeleid en aanvraag verlof

Elke leerling moet vijf dagen per week naar school. Wettige redenen om de school te verzuimen zijn bepaalde familieomstandigheden (bruiloft, begrafenis) en bepaalde religieuze feesten. Ouders overleggen hierover van te voren met de schoolleiding. 


Voor alle leerlingen die op onze school staan ingeschreven gelden dezelfde regels