Externe instanties

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Dordrecht

Samenwerkingsverband Dordrecht (SWV Dordrecht)


Laan der Verenigde Naties 325

3318 LA Dordrecht

Ouder-Kind-Coach

Willy van Dijk

T 06-51082981


willy.vandijk@swtdordrecht.nl

Onderwijsinspectie

Inspectie van het Onderwijs

info@owinsp.nl

www.onderwijsinspectie.nl


Vragen over onderwijs:

0800 80 51 (gratis)

Bureau Leerplicht

Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten

Karel Lotsyweg 40

3318 AL Dordrecht


Postbus 166

3300 AD Dordrecht

Geschillencommissie

Landelijke geschillencommissie bijzonder onderwijs

Postbus 82324

2508 EH  Den Haag

070-3861697

(van 9.00 tot 16.30 uur)


www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl

Klachtencommissie

Landelijke klachtencommissie primair en voortgezet onderwijs

Postbus 694

2270 AR Voorburg

tel. 070-38616797

(van 09.00 tot 15.00 uur)

Meldpunt vertrouwensinspecteurs

Klachtenmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, discriminatie, extremisme, ernstig psychisch of fysiek geweld


0900-1113111

Vragen over onderwijs algemeen

50tien.nl